Logo Search packages:      
Sourcecode: linux-fsl-imx51 version File versions  Download package

enum opl_error

Enumerations of opl error code

Definition at line 45 of file opl.h.

        {
   OPLERR_SUCCESS = 0,
   OPLERR_NULL_PTR,
   OPLERR_BAD_ARG,
   OPLERR_DIV_BY_ZERO,
   OPLERR_OVER_FLOW,
   OPLERR_UNDER_FLOW,
   OPLERR_MISALIGNED,
};


Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index